Page 8 - Newsletter37_201504
P. 8

TOEFL Newsletter No.06

  扶輪社青年交換計劃擬採 TOEFL ITP 評量

   專訪國際扶輪 3520 地區主委羅明峰談 RYE

     文:王宥筑

                                      TOEFL ITP
                                      TOEFL Junior

                         TOEFL ITP

                      以 TOEFL ITP 開啟學習之窗

       國際扶輪 3520 地區主委羅明峰鼓勵讓
       青少年到陌生環境學習、成長。

Rotary Youth Exchange     RYE
  15 19

扶輪社歸國學成有目共睹

       3520 2000    RYE            TOEFL ITP
                    90 3520

    2015       RYE                    TOEFL ITP
       3520
8       RYE             用英語把關國際溝通力

       3520       TOEFL

Junior
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13